Zásady ochrany osobných údajov

Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

podľa čl. 13 Nariadenia GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

1. Kto sme?

Prevádzkovateľ: preuctovnika.sk, s. r. o.

Sídlo: Betliarska 3809/22, 851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka

IČO: 53 727 193

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 152434/B

Emailová adresa: preuctovnika@gmail.com
Telefónne číslo: +421 0948 695 602

 

2. Aký je náš účel a právny základ spracúvania osobných údajov?

 

2.1 Účel: uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:

čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. 

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že v procese uzatvorenia zmluvy bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy (najmä kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo a pod.).

 

2.2 Účel: splnenie zákonnej povinnosti

Právny základ:

čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu – prevádzkovateľ je v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám napr. na daňové účely a pod.

 

2.3 Účel: zasielanie noviniek, informácií o doplnkoch a nového sortimentu k zakúpenému alebo zhotovenému tovaru

Právny základ:

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov.

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať svojich zákazníkov prostredníctvom notifikácií o novinkách, informáciách, o doplnkoch a novom sortimente k zakúpenému alebo zhotovenému tovaru. Prevádzkovateľ poskytol zákazníkovi tovar, z tohto dôvodu je oprávneným záujmom prevádzkovateľa a aj zákazníka, byť informovaný o skutočnostiach, vlastnostiach, zárukách, nových ponukách tovaru rovnakého sortimentu. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že informovať zákazníkov prostredníctvom notifikácií, prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby, nakoľko do súkromia dotknutej osoby je zasiahnuté v minimálnej miere a to obdržanie notifikácie na emailovú adresu, ktorú použil v rámci zmluvnej komunikácie s prevádzkovateľom. K spracúvaniu emailovej adresy na tento účel prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu.


2.4 Účel: zasielanie noviniek, informácií o doplnkoch a nového sortimentu k zakúpenému alebo zhotovenému tovaru

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že pokiaľ prejaví záujem o zasielanie notifikácií, bez toho aby s prevádzkovateľom uzavrela zmluvu, bude spracúvať jeho emailovú adresu, na ktorú bude vyžiadané informácie zasielať po dobu 60 mesiacov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a nariadeniu GDPR.

 

3. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme a prečo?

Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje za účelom uzatvorenie zmluvy a splnenia zákonnej povinnosti sú:

 • externý účtovník (spracovanie účtovnej agendy),
 • poštový prepravca (doručenie tovaru),
 • dodávateľ (pre účely vybavenia reklamácie),
 • správca kampane,
 • advokátske kancelárie a
 • štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa (daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru – Slovenská obchodná inšpekcia a Úrad na ochranu osobných údajov, exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.).

Príjemcovia, ktorí by spracúvali osobné údaje za účelom zasielania noviniek, informácií o doplnkoch a nového sortimentu k zakúpenému alebo zhotovenému tovaru nie sú žiadni.

 

4. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

V prípade spracúvania osobných údajov za účelom uzatvorenej zmluvy a splnenia zákonnej povinnosti je doba uchovávania osobných údajov určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany a splnenie zákonnej povinnosti; dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na základe zákona a za účelom archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu. Všeobecná premlčacia doba podľa Občianskeho zákonníka je 3 roky; prevádzkovateľ je teda oprávnený spracúvať osobné údaje do 3 rokov po ukončením zmluvného vzťahu a to za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy.

V prípade spracúvania osobných údajov za účelom zasielania noviniek, informácií o doplnkoch a nového sortimentu k zakúpenému alebo zhotovenému tovaru je doba uchovávania 60 mesiacov.

 

5. Aké sú Vaše práva ako dotknutej osoby?

Dotknutá osoba má právo:

a) Požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa kupujúceho (ďalej tiež ako „dotknutá osoba“), pretože dotknutá osoba má právo vedieť zoznam osobných údajov, ktoré spracúvame.

b) Na opravu osobných údajov, hoci prevádzkovateľ prijal opatrenia, aby uchovával presné, úplné a aktuálne osobné údaje.

c) Na vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie), pretože dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie jej osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, a to najmä:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané,
 • súhlas bol odvolaný,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne, a pod.

Žiadosti o výmaz osobných údajov nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:

 • splnenie zákonnej povinnosti,
 • na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

d) Na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pretože dotknutá osoba môže pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sa prestali používať osobné údaje, a to najmä:

 • počas obdobia overenia správnosti osobných údajov, v prípade namietnutia správnosti osobných údajov,
 • počas obdobia overenia, či prevádzkovateľ má relevantný účel spracúvania,
 • počas obdobia overenia, či oprávnené záujmy prevažujú nad oprávnenými záujmami

e) Namietať spracúvanie osobných údajov, pretože dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade pochybností, či je na spracúvanie osobných údajov právny dôvod, príp. namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

f) Na prenosnosť osobných údajov, pretože dotknutá osoba má za určitých okolností právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi. Toto právo na prenosnosť sa týka len tých osobných údajov, ktoré boli poskytnuté na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je jednou zo zmluvných strán.

g) Odvolať súhlas, pretože dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

h) Podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán, pretože dotknutá osoba má právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: dozor@pdp.gov.sk.

Kupujúci ako dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu preuctovnika@gmail.com, telefónneho čísla +421 0948 695 602, alebo písomne na poštovej adrese sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

 

6. Zákonná alebo zmluvná požiadavka

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje len na účel uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy a splnenie zákonnej povinnosti, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu, o ktorú kupujúci prejavil záujem a následne plniť práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho.

Ochrana a bezpečnosť spracúvaných osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Za týmto účelom sme prijali všetky nevyhnutné technické a organizačné opatrenia (napr. využívame zabezpečený web priestor, platné antivírusové programy, zaheslované technické zariadenia, šifrovanie správ a pod.).